Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Cognex оптика

Cognex оптика

Оптимизирайте приложенията си в сферата на машинното зрение с Cognex оптика

Обективът се грижи за създаването на изображение с достатъчно високо качество, че да позволи на системата за машинно зрение да извлече от него цялата необходима информация за изследвания обект. Обективът е критичен компонент от платформите за визуална инспекция, тъй като информацията, която остане неуловена от него, няма как да бъде преобразувана в софтуерен вид. В едно стандартно приложение обективът локализира различни характеристики в зрителното поле, гарантира, че те са на фокус, повишава контраста и предотвратява изкривяване на перспективата. Има обаче и една особеност – това, което се счита за добро качество на изображението в дадено приложение, може да се окаже крайно недостатъчно в друго.

оцени серията
оценка 0 от 0 гласували
  • Особености на оптичните системи в машинното зрение

Зоната, в която е разположен обектът и бива изобразена от обектива, се нарича зрително поле (FOV). Това поле трябва да обхваща всички визуални характеристики на обекта, които подлежат на инспекция, като е необходим и известен толеранс за компенсиране на грешки при подравняването. Самите визуални белези е препоръчително да бъдат достатъчно големи, за да могат да бъдат измерени. При подравняване и измерване обективът на системата се грижи и за презентиране на изображението във фиксирана геометрична проекция, калибрирана спрямо пространствената позиция на обекта. Работното разстояние (WD) е отстоянието от предната част на обектива до обекта на заснемане.

Дълбочината на зрителното поле (DOF) е максималната дълбочина, при която обектът може да бъде поддържан изцяло на фокус. Този параметър определя и допустимата вариация в работното разстояние, при която се запазва приемлив фокус.

Под "размер на сензора" в техническата документация се разбират размерите на активната зона на сензора, измервана обикновено в хоризонтално направление. Т. нар. "първично увеличение" представлява съотношението между размера на сензора и зрителното поле. При поддържането на константна стойност на този параметър, намаляването на размерите на сензора смалява и зрителното поле, и обратното. Ако сензорът е твърде голям, той ще надвиши видимата окръжност, която обективът изобразява, което ще създаде празни полета в ъглите на обектива – явление, известно като винетиране.

 

  • Разделителна способност

Резолюцията е мярка за измерване способността на системата за машинно зрение да възпроизвежда детайлите на обектите. Фигура 2 (а) показва изображение с два малки обекта на ограничено разстояние един от друг. При снемането на изображението им през обектива върху сензора, те се оказват толкова близо един до друг, че се възпроизвеждат в съседни пиксели. Ако увеличим изображението, реално ще видим само един обект с размерите на два пиксела, тъй като сензорът не е способен да изчисли разстоянието между двата физически обекта.
Фигура 2 (b) обаче демонстрира ясно разграничаване на двата обекта дотолкова, че се наблюдава един пиксел отстояние между тях на заснетото изображение. Този модел (активен пиксел-празен пиксел-активен пиксел) се нарича "линейна двойка" и се използва за дефиниране на ограниченията по отношението на разделителната способност на системата.

Обърнете се към нас
с вашите предизвикателства

Илиана Айвазова
Ръководител направление "Машинно зрение“
0885 776 675