Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Взривобезопасно оборудване

Ex щепсели и контакти – SCAME

Виж повече

Ex изолатори – SCAME

Виж повече

Ex клемни кутии – SCAME

Виж повече

Ex контролни кутии

Виж повече

Ex шкафове

Виж повече

Ex инсталационни аксесоари

Виж повече

Ex бутони и изключватели

Виж повече

Ex сензори

Виж повече

Взривобезопасно оборудване

Какво е експлозивна атмосфера и къде може да се открие?

Експлозивна атмосфера се дефинира като смес от възпламеними вещества под фрмата на газове, пари, мъгла или прах, в която след възпламеняване, изгарянето се разпространява върху цялата неизгоряла смес. Много работни места могат да съдържат експлозивна или потенциално експлозивна атмосфера, или пък там се извършват дейности, които създават такава. Примерите включват места, където дейностите създават или отделят запалими газове или изпарения, като например пръскане на боя в превозни средства или на работни места, където се работи с фин органичен прах, като брашно от зърно или дърво. Потенциално експлозивна атмосфера възниква само когато запалимото вещество е в определена концентрация.  Ако концентрацията е твърде ниска (бедна смес) или твърде висока (богата смес) не се получава експлозия, възниква само реакция на горене, понякога дори няма реакция. Запалване може да се предизвика вследствие на механично генерирани искри (заваряване, рязане на метали, удари с чук върху метал), електрически искри от неизправни съоръжения, висока повърхностна температура, електростатичен разряд.

 

Какво е ATEX?

ATEX е името, което обикновено се дава на двете европейски директиви за контрол на експлозивни атмосфери:

1) Директива 99/92/EC относно минималните изисквания за подобряване на защитата на здравето и безопасността на работниците, потенциално изложени на риск от експлозивни атмосфери.

2) Директива 2014/34/ЕС по отношение на оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери.

 

Оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

Производителите/доставчиците трябва да гарантират, че техните продукти отговарят на основните изисквания за здраве и безопасност, и преминават през подходящите процедури за съответствие. Това обикновено включва тестване и сертифициране от нотифициращ орган на „трета страна“, но производителите/доставчиците могат също да сертифицират сами устройства, предназначени за използване в по-малко опасни експлозивни среди. След като бъде извършена оценка на съответствието с Директивата ATEX за защита на работниците и продуктовата директива ATEX (Директива 2014/34/ЕС), оборудването се маркира със символа "EX", за да се идентифицира като такова. Сертифицирането гарантира, че оборудването или защитните системи са подходящи за предназначението им, и че е включена достатъчно информация, за да се гарантира, че те могат да се използват безопасно.

Видове защита от експлозия

-  Първична защита от експлозия

Това са мерки, които са непосредствено насочени срещу опасността от експлозия, тъй като напълно предотвратяват или ограничават образуването на експлозивна смес.

-  Вторична защита от експлозия

Това е обозначението на втора група мерки, които предотвратяват възпламеняването на експлозивна смес.