Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Взривобезопасно оборудване

Ex щепсели и контакти – SCAME

Виж повече

Ex изолатори – SCAME

Виж повече

Ex клемни кутии – SCAME

Виж повече

Ex контролни кутии

Виж повече

Ex шкафове

Виж повече

Ex инсталационни аксесоари

Виж повече

Ex бутони и изключватели

Виж повече

Ex сензори

Виж повече

Взривобезопасно оборудване

Какво е експлозивна атмосфера и къде може да се открие?

Експлозивна атмосфера се дефинира като смес от възпламеними вещества под фрмата на газове, пари, мъгла или прах, в която след възпламеняване, изгарянето се разпространява върху цялата неизгоряла смес. Много работни места могат да съдържат експлозивна или потенциално експлозивна атмосфера, или пък там се извършват дейности, които създават такава. Примерите включват места, където дейностите създават или отделят запалими газове или изпарения, като например пръскане на боя в превозни средства или на работни места, където се работи с фин органичен прах, като брашно от зърно или дърво. Потенциално експлозивна атмосфера възниква само когато запалимото вещество е в определена концентрация.  Ако концентрацията е твърде ниска (бедна смес) или твърде висока (богата смес) не се получава експлозия, възниква само реакция на горене, понякога дори няма реакция. Запалване може да се предизвика вследствие на механично генерирани искри (заваряване, рязане на метали, удари с чук върху метал), електрически искри от неизправни съоръжения, висока повърхностна температура, електростатичен разряд.

 

Какво е ATEX?

ATEX е името, което обикновено се дава на двете европейски директиви за контрол на експлозивни атмосфери:

1) Директива 99/92/EC относно минималните изисквания за подобряване на защитата на здравето и безопасността на работниците, потенциално изложени на риск от експлозивни атмосфери.

2) Директива 2014/34/ЕС по отношение на оборудването и защитните системи, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери.

 

Оборудване и защитни системи, предназначени за използване в потенциално експлозивни атмосфери

Производителите/доставчиците трябва да гарантират, че техните продукти отговарят на основните изисквания за здраве и безопасност, и преминават през подходящите процедури за съответствие. Това обикновено включва тестване и сертифициране от нотифициращ орган на „трета страна“, но производителите/доставчиците могат също да сертифицират сами устройства, предназначени за използване в по-малко опасни експлозивни среди. След като бъде извършена оценка на съответствието с Директивата ATEX за защита на работниците и продуктовата директива ATEX (Директива 2014/34/ЕС), оборудването се маркира със символа "EX", за да се идентифицира като такова. Сертифицирането гарантира, че оборудването или защитните системи са подходящи за предназначението им, и че е включена достатъчно информация, за да се гарантира, че те могат да се използват безопасно.

Видове защита от експлозия

-  Първична защита от експлозия

Това са мерки, които са непосредствено насочени срещу опасността от експлозия, тъй като напълно предотвратяват или ограничават образуването на експлозивна смес.

-  Вторична защита от експлозия

Това е обозначението на втора група мерки, които предотвратяват възпламеняването на експлозивна смес.

 

 

ATEX зони

Където и да се произвеждат, обработват, транспортират или съхраняват запалими вещества, безопасността играе особено важна роля - особено в химическата и нефтохимическата промишленост, при добива на природен газ и петрол, и в минното дело.

С цел осигуряване на възможно най-високо ниво на безопасност в тези сектори, законодателните органи на повечето държави са установили разпоредби под формата на закони, наредби и стандарти. 

Околна среда с опасни газове, пари и мъгла: ATEX зона 1 и 2

Чудесен пример за ATEX Зона 1 или ATEX Зона 2 е  химически или нефтохимически завод, където има повишен риск от експлозия по време на нормални ежедневни дейности. В опасна газова среда може да възникне експлозия, ако в атмосферата се открият едновременно запалим компонент, окислител и иницииращ източник. Липсата на който и да е от тези три елемента би спряла експлозията и следователно безопасността,  може да бъде осигурена чрез взривобезопасно оборудване, предназначено за използване специално в тези опасни атмосфери.

Зона 1 се класифицира като „място, където има вероятност понякога да присъства експлозивна атмосфера, състояща се от смес от въздух или запалими вещества под формата на газ, пари и мъгла по време на нормална работа“

Зона 2 е класифицирана като място, където е малко вероятно да присъства експлозивна атмосфера, състояща се от смес на въздух със запалими вещества под формата на газ, пари и мъгла по време на нормална работа, но а там където има вероятност да възникне, е много рядко и за кратък период от време.

Опасни прахови атмосфери: ATEX зони 21 и 22

ATEX зони 21 и 22 са специфични за опасни прахови атмосфери, като тези, открити в хранително-вкусовата промишленост, например брашно, яйчен крем на прах, разтворимо кафе, захари, дехидратирано мляко, картофи на прах и супи на прах, тъй като твърдото вещество, което е фино смляно, може да се възпламени по-лесно или с по-ниска енергия. Рискът е, че ако запалимото вещество се смеси или суспендира във въздуха при правилните концентрации и се намира в съд или сграда, когато възникне запалване, резултатът може да бъде тежка експлозия.

ATEX зона 21 се класифицира като среда, „където експлозивна атмосфера под формата на облак от запалим прах във въздуха е най-вероятно да се появи периодично по време на нормална работа“.

ATEX зона 22 се класифицира като „място, където е малко вероятно да възникне експлозивна среда под формата на облак от запалим прах във въздуха по време на редовна работа, но ако се случи, ще присъства само за кратък период от време.“ 

Нивото на защита е известно като категория, която съответства на риска:

-  Категория 2G/Зона 1 (висок риск газ/пари)
-  Категория 3G/Зона 2 (среден риск газ/пари)
-  Категория 2D/Зона 21 (висок риск прах)
-  Категория 3D/Зона 22  (среден риск прах)

Използването на взривозащитено оборудване в АТЕХ среда е задължително за осигуряване безопасността на машини и хора.

Например: Категория 3D взривозащитено оборудване гарантира електрическа и механична защита, елиминираща всякакъв риск от експлозия за Atex зона 22. Взривозащитеното оборудване от категория 2D гарантира електрическа и механична защита, елиминираща всякакъв риск от експлозия за Atex зона 21.

 

Какви продукти за взривоопасна среда предлага ЕХНАТОН?

Във всяка зона ATEX се отдава голямо значение на безопасността и необходимостта от   взривозащитено оборудване, което е от изключителна важност за персонала и работната среда. Чрез непрекъснати иновации и повишено внимание към безопасността, индустрията може да предложи широка гама от взривобезопасно оборудване, предназначено за използване специално в тези опасни атмосфери.

В Ехнатон можете да намерите продукти, съобразени с приложения във взривоопасна среда на водещи производители – Scame, Wago, Bimed, Schneider Electric, както за среди с опасни газове, така и за опасни прахови атмосфери. 

За внедряване в потенциално опасни производства можем да ви предложим следните гами продукти:

-  ATEX индустриални щепсели и контакти – категории 3D, 2D, 2GD
-  ATEX клемни и контролни кутии - категории 3GD, 2GD
-  ATEX разединители - категории 2D, 2GD
-  ATEX шкафове и табла - категория 2GD
-  ATEX сензори – категория 2D
-  ATEX бутони и изключватели - категория 2GD
-  ATEX щуцери, тапи и други аксесоари - категория 2GD

Всички продукти са придружени от необходимите съгласно закона сертификати и отговарят на всички изисквания за безопасност.

Защитете своя персонал и производствена среда сигурно и надеждно, с качественото взривобезопасно оборудване, което Ехнатон може да ви предложи, от доказани световни производители.

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.