Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Подаване на сигнал за нередност

Формуляр за регистриране на сигнал

Уважаеми граждани,

Съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН), можете да изпращате Вашите сигнали за нарушения на българското законодателство и/или на актове на Европейския съюз, станали Ви известни при или по повод изпълнение на трудовите или служебните Ви задължения, или в друг работен контекст, чрез създадения в Ехнатон България АД вътрешен канал за сигнали. Сигналите могат да са насочени срещу служители, членове на ръководството и органите на управление, клиенти, доставчици на Ехнатон България АД, както и срещу трети, свързани с фирмата лица.

Сигнал може да подадете до длъжностното лице по разглеждане на сигнали по един от следните начини:

• на електронен адрес: signali@akhnaton.biz; 
• чрез телефонен разговор на +359 2 817 6049; 
• по време на лична среща с длъжностното лице; 
• с писмо до адрес: бул. „Андрей Ляпчев“ № 4, ет.5, гр. София. В случай на подаване на сигнала чрез писмо, моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател длъжностното лице по разглеждане на сигнали за нередности
 

Писмен сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляр, който може да се изтегли от линка в края на страницата. В случай че не използвате формуляра, сигналът следва да съдържа:

• вашите три имена, адрес, телефон и електронен адрес, ако има такъв; 
• имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то Ви е известно, 
• конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, 
• място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, 
• описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са Ви известни, 
• дата на подаване на сигнала, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от Длъжностното лице, отговарящо за разглеждането на сигнали, което предлага на подаващия сигнала да го подпише.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Във връзка с постъпилите сигнали се инициира проверка, след приключването на която Длъжностното лице по разглеждане на сигнали и Изпълнителният директор на Ехнатон България АД предприемат необходимите действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало, или прекратяват проверката в зависимост от конкретния случай и при наличие на съответните основания за това. Във всеки отделен случай Длъжностното лице по разглеждане на сигналите информира сигнализиращото и засегнатото лице, при спазване на задължението за тяхната защита, за предприетите действия и окончателните резултати от проверката по сигнала. По подадени редовни, допустими и основателни сигнали, срокът за извършване на проверката и предприемането на съответните действия е 3 месеца от регистрацията на сигнала.

Не подлежат на разглеждане анонимни сигнали, както и сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

Всеки сигнал се проверява по отношение на неговата достоверност. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

Информацията, свързана с подадените сигнали за нарушения, както и самоличността на сигнализиращите лица, е защитена, като достъп до тази информация имат единствено служителите, имащи отношение към разглеждането на сигнала.

Формуляр за регистриране на сигнал

Имате нужда от професионална консултация?

Свържете се с нас.