Ehnaton Logo
Индустриална автоматизация
Решения от експерти

КОНТАКТИ

Високотехнологично дозиране на грес и смазки в автомобилната промишленост

Фирма Ехнатон България достави и внедри на наша територия високонадеждна система за гресиране на заключващи механизми. Инженерния екип изпълни коректно поетите ангажименти в съответствие с изискванията и спецификите на проекта и техническите норми. Консултациите по време на осъществяването на проекта бяха с висока експертиза и кооперативност.
Нено Христов
Management Design Technical Center, SOMA, 2022 г.

Въведение

ОБЕКТ: Витте Аутомотив България ЕООД

ПЕРИОД НА ПРОЕКТА: 06.2020 – 08.2020 г.

ЦЕЛ: Гресиране на заключващи механизми за задна седалка на автомобил.

РЕЗУЛТАТ: След реализиране на успешен инженерингов проект на Ехнатон в завода на производителя на заключващи системи за автомобили WITTE Automotive у нас, производствените процеси включват дистанционно гресиране в три 
точки на заключващите механизми с предварително дефинирано количество грес и прецизно полагане на слоевете смазка по заключващия зъб и адаптера.

 

Обхват на проекта

Като специалист в инженерните решения и официален дистрибутор на продуктите на водещия производител DOPAG, Ехнатон предлага цялостна оферта в областта на измерване, смесване и полагане на едно- и многокомпонентни материали. Успешният инженерингов проект на Ехнатон във Витте Аутомотив България обхваща общо пет производствени линии, оборудвани с компоненти на DOPAG.

В резултат от работата на специалистите от направление „Дозиращи системи“ в Ехнатон се реализира дистанционно гресиране в три точки на заключващ механизъм за задна седалка на автомобил с предварително дефинирано количество грес, както и прецизно полагане на слоевете смазка по заключващия зъб и адаптера. Предизвикателство в проекта е фактът, че точките за гресиране са разположени на 180 градуса една от друга и оперативният отвор е много малък, което изисква използването на специализирана дюза на спрей клапана, както и високо ниво на автоматизация на процеса: подаване на смазващата глава в отвора и завъртането ѝ на 180 градуса за гресиране в трите точки.

 

Решение оборудване

Има над 200 приложения за гресиране и смазва не, участващи в производството на едно превозно средство. В зависимост от модела, тази бройка може да бъде и много по-голяма. Тези приложе ния осигуряват безпроблемна работа, намалено триене, издръжливост и предотвратяване на шума. Системата за дозиране и нанасяне включва три основни компонента: подаване на материали, до зиращи и разпределителни клапани и системи за мониторинг на процесите. Водещата в областта си компания DOPAG е разработила продуктовата линия lubriLine специално за нанасяне на смазо чни материали.

Всички компоненти могат да се използват индивидуално и да се комбинират, за да формират уникална концепция на системата. Налични са различни бутални и зъбни помпи, резервоари под налягане и трансферна помпа за подаване на материала. В зависимост от изискването може да има различ ни конструкции на системата – като многофунк ционален дозиращ модул с разпределителен клапан или система с дозиращ клапан. Могат да се добавят различни измервателни устройства, за да се осигури надеждно наблюдение и възпроиз водимост на процеса, като светлинна бариера, дебитомер или сензор за налягане. По този начин дозиращата система е оптимално интегрирана в напълно автоматизирани производствени линии.

 

Предимства и полза при експлоатация

В резултат на успешно реализирания проект във Витте Аутомотив България е постигната висока про изводителност и ефективност на процеса по гресиране, прецизно полагане на точно определено количество смазка по предварително дефинира ни точки. Осигурена е възможността за следене и визуализиране на процеса, контрол на налягането и количеството на материала.

 

Основно оборудване

Грес помпа P30-LL с филтър за материала; спрей клапан SPV-01; сензор за налягане на материала; сензор за следене хода на иглата; накрайник за гресиране с отвор на 90 градуса, диаметър 4 мм и дължина 50 мм; регулатор на налягане ID4.

Сподели:

Обърнете се към нас с вашите предизвикателства

Лазар Илчев
Ръководител направление „Дозиращи системи“
0888 005 606